Titolo : Non dou eu por tal enfinta ren. Don Denis e o xogo intertextual
Anno : 2022
Pagine : 19
Doi : 10.53148/CN202234004
9,00 

Mercedes Brea

Son numerosos os estudos que teñen posto de manifesto o magnífico coñecemento que D. Denis tiña da tradición trobadoresca precedente, non só da composta en galego-portugués, senón tamén en occitano e en francés, o que lle permite levar a cabo un curioso xogo de intertextualidades, posto de manifesto, entre outros, por Ferrari, Gonçalves e Canettieri – Pulsoni, que identifican estruturas métrico-rimáticas detrás das que se encontran nomes tan coñecidos como Jaufre Rudel, Bernart de Ventadorn ou Peire Vidal, entre os provenzais, e Martin Soarez, Johan Airas de Santiago e outros varios, entre os galego-portugueses, con unha atención moi especial a Afonso X. O presente traballo céntrase no uso do sustantivo enfinta e o verbo enfingerse por parte dun reducido número de trobadores galego-portugueses, para finalizar propoñendo a posible existencia dunha relación particular de Vos que en vossos cantares meu (25,138) con Fez meu amigo, amigas, seu cantar (70,23) de Johan Garcia de Guilhade, fundamentada nunha serie de coincidencias banais de tipo formal reforzadas polo emprego destes vocablos, de tal modo que a cantiga de D. Denis podería ser vista como unha burla da de Guilhade.

Numerosi sono gli studi che hanno messo in luce la magnifica conoscenza che D. Denis aveva della precedente tradizione trobadorica, non solo dei componimenti in galego-portoghese, ma anche in occitano e in francese, conoscenza che gli permette di condurre un curioso gioco di intertestualità, reso manifesto, tra gli altri, da Ferrari, Gonçalves e Canettieri – Pulsoni, che riescono a individuare strutture metrico-rimatiche dietro le quali si vedono nomi ben noti, come Jaufre Rudel, Bernart de Ventadorn o Peire Vidal, tra i provenzali, e Martin Soarez, Johan Airas de Santiago e molti altri, tra i galego-portoghesi, con un’attenzione molto speciale ad Afonso X. Questo lavoro si concentra sull’uso del sostantivo enfinta e del verbo enfingerse da parte di un piccolo gruppo di trovatori galego-portoghesi, e arriva alla conclusione che sembra possibile sostenere l’esistenza di un particolare rapporto tra Vos que en vossos cantares meu (25,138) e Fez meu amigo, amigas, seu cantar (70,23) di Johan Garcia de Guilhade, basato su una serie coincidenze di tipo formale piuttosto banali, ma rafforzate proprio dall’uso di queste parole, in modo tale che la cantiga di D. Denis potrebbe essere vista come una parodia di quella di Guilhade.